Visie

Het welbevinden van onze leerlingen is erg hoog in onze schoolvisie verankerd. We streven ernaar dat kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, gelukkig zijn. Een aantal elementen die hier toe kunnen bijdragen zijn:

Groene school

Als groene school zorgen we voor een leefwereld op maat van kinderen. We kunnen onze leerlingen dan ook de ruimte bieden om vaak in volle vrijheid dingen te doen die zij het liefste doen. Vandaar dat we enorm belang hechten aan speel- en natuurterreinen zodat kinderen kunnen wandelen, springen, lopen,... zich naar hartenlust kunnen uitleven in sport en spel. Op die manier kunnen ze genieten van gezonde buitenlucht, geestdrift en vriendschap die onafscheidelijk verbonden zijn met creatief spel.

Vertrouwen

We vinden het ongelooflijk belangrijk dat kinderen zich snel thuis voelen bij ons en dat ze zichzelf kunnen zijn. We maken er een prioriteit van om een goede band te creëren met iedereen. Dat wederzijds vertrouwen is belangrijk om 'het leren' optimaal te laten verlopen. Elke leerling moet zich persoonlijk aangesproken voelen.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van onze leerlingen staat centraal. Leerlingen hebben in onze school een stem en kunnen hun inbreng doen, voorstellen formuleren, meewerken aan projecten die opgezet worden,...
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk dat alle partijen (leerlingen, ouders, externe begeleiders, schoolbestuur,...) achter onze visie staan zodat we vlot kunnen samenwerken en communiceren. Onze deuren staan steeds wijd open voor overleg, hoe klein ze ook lijken. Aarzel niet om met ons in contact te komen daarvoor, in de eerste plaats met de leerkracht van uw kind, maar dan ook indien nodig met de zorgbegeleider, de directeur... Rechtstreeks contact is de beste manier.

Interactie

Lesgeven aan kinderen vraagt om een aanpak van onze leerkrachten die intrigerend en stimulerend werkt en waarbij interactie nodig is. Ook medeleerlingen zijn eveneens van groot belang. Elkaar dingen uitleggen, samenwerken met anderen, coöperatief leren, samen genieten,... schept verbondenheid, geeft 'goesting' en werkt uitnodigend om gemotiveerd verder te gaan.

Zelfstandig werken en groepswerk

Leerstof aanbieden moet echter veel meer zijn dan louter doceren en laten reproduceren.
Het aanleren van zelfstandig werken is van groot belang, maar ook het werken in groepjes trachten we dagelijks aan bod te laten komen. Kinderen leren van elkaar door te kijken, luisteren,... Wat een kind kan uitleggen aan een vriendje, heeft het zeker goed begrepen en ze praten rechtstreeks met elkaar op elkaars niveau.

Differentiatie

Aangezien niet elke leerling over dezelfde mogelijkheden beschikt, werken we ook vaak aan differentiatie op het vlak van tempo, moeilijkheidsgraad en inhoud, aangepast aan de leerling.
Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Kinderen leren ook hun eigen spoor te kiezen, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Bovendien leren ze hun eigen sterktes en groeipunten kennen waardoor ze zelf leren inschatten wat ze nog extra kunnen trainen. Dat is een belangrijke basis bij het leren! Bij het item 'zorg' kom je hierover meer te weten.

Katholieke school

Als katholieke school willen we ernaar streven om kinderen de waarden eerlijkheid, solidariteit, respect, verwondering, vergeving mee te geven; niet alleen tijdens de lessen godsdienst maar nog meer als basis voor het leven.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®